9 Personlighetstyper 


Enneagrammet är en psykologisk modell som beskriver 9 grundläggande personlighetstyper/ livsstrategier. Den används som ett verktyg till självinsikt och förståelse för andra människor. Modellen belyser våra grundläggande drivkrafter, vårt huvudsakliga fokus och vår motivation och beskriver hur vi tänker, känner och agerar.

Enneagrammet belyser bland annat de olika sätt vi tycker om att arbeta på, hur vi tycker att problem ska lösas, hur konflikter hanteras, hur vi förhåller oss till andra människor och hur vi samarbetar och kommunicerar med andra människor, men framför allt var vi lägger vårt huvudsakliga fokus.

Tre intelligenser
Enneagrammet utgår från att alla människor har tre intelligenser, den fysiska, den emotionella och den mentala, men att olika människor fokuserar eller litar olika mycket på var och en.

Den fysiska intelligensen, kroppens intelligens (typ  8,9,1)
Fokus på agerande
Ser världen utifrån ett rättviseperspektiv där moral och respekt är viktigt
Beslut fattas oftast instinktivt på magkänslan, något man direkt vet är rätt
Tankar kretsar kring vad som ska göras, vad som är rätt och det som sker i stunden
Känslor rör ilska och en önskan om självständighet och kontroll.

Den emotionella intelligensen / hjärtats intelligens (typ 2,3,4)
Fokus på känslor
Ser världen utifrån ett relationsperspektiv där image och samspel är viktigt
Beslut fattas ofta med hänsyn till vad man tror att andra människor tycker
Tankar rör egna och andras känslor, hur man uppfattas av andra och vad som hänt tidigare.
Känslor rör skam/sorg och en önskan om att vara sedd och få bekräftelse.

Den mentala intelligensen / huvudets intelligens (typ 5,6,7)
Fokus på tänkande
Ser världen utifrån ett kunskapsperspektiv där säkerhet och förståelse är viktigt
Beslut fattas oftast efter att man funderat och förstått problemet
Tankar kretsar kring planering, analyserande och hur det kan påverka framtiden
Känslor rör rädsla/oro och en önskan om trygghet och säkerhet.